top of page

​每天營業

Everyday:  11:30 - 19:00

 社交平台 Social Media
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

樹下店: (餐飲)

香港長洲中學路16號地下

(店鋪位於天后廟前)

G/F, 16 Chung Hok Road, 

Cheung Chau, NT, Hong Kong

每天營業

上午10時半至晚上6時

​(5時半最後點餐)

Map
bottom of page